Prīvātuma politika

DATU AIZSARDZĪBA

Jūsu datu aizsardzība un drošība iepērkoties:

Mēs augstu vērtējam Jūsu privāto datu drošību. Reģistrācijas datu apstrāde notiks, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības, tāpēc:


Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām vai arī izmantota kā citādi bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.

Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta jebkāda veida finanšu informācija. Jāievada tikai dati, kas nepieciešami pirkuma piegādes pavaddokumentu noformēšanai.


1. Konfidencialitātes politika

1.1. Šī Konfidencialitātes politika ir paredzēta tam kā SIA lilli, reģistrācijas numurs: LV40103072488, juridiskā adrese: Strenču iela 5, Rīga, LV-1009 (turpmāk – Pārdevējs) apkopo, izmanto un apstrādā personisko informāciju, kuru Pircējs sniedz Pārdevēja Interneta vietnē.

1.2. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Pārdevēja interneta vietni www.lilli.lv (turpmāk - Interneta vietne), kura pieder un kuru pārvalda Pārdevējs.

1.3. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Pircēju jeb šīs Interneta vietnes lietotāju personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.


2. Datu ieguve un izmantošana

2.1. Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras Pārdevējs ar Pircēja piekrišanu no viņa iegūst, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus, ka arī, lai turpmāk sazinātos ar Pircēju.

2.2. Pircēju datu iegūšana notiek tad, kad Pircējs sniedz kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, pasta adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi) šajā interneta vietnē;

2.3. Pircēju datu iegūšana notiek tad, kad Pircējs veic pirkumus Interneta vietnē, sniedzot kontaktinformāciju vai saglabājot ziņas, lai atrunātu vēlamāko pirkuma īstenošanas veidu;

2.4. Veicot pirkumus Interneta vietnē, visi Pircēja personiskie dati ir konfidenciāla informācija, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

2.5. Pārdevējs veic arī citu ziņu ievākšanu, kuri nav attiecināmi uz konkrētu personu (ziņas par dzimumu, vecumu, valodu, uzturēšanās vietu) un kuri tiek vākti vienīgi statistiskiem nolūkiem, šo informāciju klientam nav obligāti jānorāda. 

2.6. Izmantojot iegūtos datus, Pārdevējs var informēt Pircējus par preci, notikumiem un jaunumiem (ja klients ir piekritis jaunumu saņemšanai).

2.7. Jebkurā laikā Pircējs var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta, ja informāciju par preci, notikumiem un jaunumiem saņemt nevēlas.

2.8. Pircēja dati tiek izmantoti veicot preču piegādi un pildot saistības, kas izriet no preču pirkuma līguma.

2.9. Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību.


3. Datu maiņa 

3.1. Klienta datus ir iespējams aplūkot Interneta vietnē, sadaļā Mana personīgā informācija.

3.2. Pārdevējs apņemas nodrošināt iegūto klienta datu pareizību un atbilstību.

3.3. Par datu maiņu Pircējs informē Pārdevēju caur e-pastu: lilli@lilli.lv


4. Piekļuve datiem

4.1. Pārdevējs var atklāt Pircēju datus, ja ir pamats uzskatīt, ka:

šī informācija ir nepieciešama, lai identificētu, konstatētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret kādu personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu citai personai vai arī Pārdevējam, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut šādiem un līdzīgiem riskiem citus šīs Interneta vietnes lietotājus un/vai personas;

tas jādara ņemot vērā normatīvo aktu prasībās, vai gadījumos, kad to pieprasa kompetentas iestādes.

4.2. Pircējam, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

kādas ziņas par viņu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad tika veiktas pēdējās datu izmaņas;

kādam mērķim tika veikta datu apstrāde, ziņas par datu saņēmējiem.


5. Interneta Protokola adrešu izmantojums

5.1. IP adrese ir skaitļu kopums pēc kuras var automātiski identificēt lietotāja datoru.

5.2. Pārdevējs var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos. Pārdevējam nav mērķis pievienot lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek anonīms.

5.3. Pārdevējs var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes lietotāju situācijās, kad tā uzskata par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt Interneta vietni vai citus lietotājus.


6. Sīkdatnes

6.1. Sīkdatnes ir pavisam nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži lietotājs apmeklē interneta vietni un ko tieši lietotājs savu sesiju laikā dara. Sīkdatnes nekādu personu identificējošu informāciju nesatur, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats tad, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatne.

6.2. Pārdevējs lietotāju datoru pārlūkprogrammās var ievietot sīkdatnes. Sīkāk par SĪKDATNĒM meklē šeit.


7. Drošība

7.1. Pārdevējs izmanto drošas datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatava veikt arī papildus drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju datus no pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas.

7.2. Piekļuve interneta vietnes lietotāju uzticētajai informācijai ir tikai īpaši pilnvarotiem Pārdevēja darbiniekiem. Pārdevējs veic aizsardzības pasākumus, tomēr tā nevar pilnībā garantēt, ka nenotiks nekāds datu zudums, ļaunprātīgs izmantojums vai izmaiņas tajos.


8. Saistošie nosacījumi

8.1. Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, Interneta vietnes lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie konfidencialitātes politikas nosacījumi, un viņi atzīst, ka Pārdevējs ir tiesības šajā dokumentā definētajos gadījumos un apmērā rīkoties ar šo informāciju.


IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ


www.lilli.lv mājaslapai ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Privātuma Politikā, publicējot tās mājaslapā. Jebkura Privātuma Politikas versija, kas publicēta mājaslapā, aizstāj visas iepriekšējās Privātuma Politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.


KONTAKTINFORMĀCIJA


www.lilli.lv apmeklētājiem ir tiesības vērsties datu aizsardzības uzraudzības iestādē - Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, Tālr.: 67223131, E-pasts: info@dvi.gov.lv